Thiết kế nhà lô phố

Nhà Anh Tiến

Nhà Anh Long - Xuân La – Hà Nội

Nhà Anh Quyết

Nhà Anh Phương

Nhà Anh Thiều

Nhà Anh Công

Nhà Ông Châu

Nhà anh Khiêm

Nhà anh Cường

Nhà anh Chiến

Nhà anh Tiến

Nhà anh Thọ

Nhà Anh Thịnh

Nhà anh Chính

Nhà anh Quân

Nhà anh Thắng

Nhà Anh Thắng

Nhà Anh Thọ - Chị Hạnh